++i与i++的区别 - 执行效率

++i比i++执行效率高
因为从函数的实现上

i++的为:
function () {
temp = i;
i = temp + 1;
return temp;
}

而++i的为:
function () {
i = i + 1;
return i;
}

i++是先取值然后再加一,
而++i为先加一再取值,

所以for循环我一般这样写

下面是冒泡排序,
注意i>=0,j<=i,这里取等号
for(int i=v.length;i>=0;--i)
{
      for(int j=1;j<=i;++j)
{
        if(v[j]>v[j-1])
{
          temp=v[j];
          v[j]=v[j-1];
          v[j-1]=temp;
        }
      }
  }

添加新评论